Privacy statement

De heer Jos van Boxtel, handelend onder de naam Mindspring, kantoorhoudende te Utrecht aan de (3515 ET) Goeman Borgesiuslaan 77, emailadres info@mindspring.nl, verder ook Mindspring, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerkingsdoeleinden

Gegevens worden verzameld ten behoeve van (het tot stand komen van) behandelovereenkomsten, het geven van cursussen en de financiële afwikkeling daarvan.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De gegevens worden enkel met toestemming van de betrokkene verwerkt of ter uitvoering van een overeenkomst of omdat daarvoor een wettelijke plicht geldt. De betrokkene heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

In de situatie dat u kosten wil laten vergoeden door een derde partij, bijvoorbeeld een verzekeraar, dienen de door die betreffende derde partij aangegeven benodigde gegevens aan Mindspring te worden verstrekt om de gewenste vergoeding te kunnen verkrijgen.

Mindspring zal de (persoons)gegevens niet verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de (persoons)gegevens zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens staat het betrokkene geheel vrij om gegevens al dan niet te verstrekken. Aan de hand van de verstrekte gegevens kan een behandelovereenkomst worden gesloten of een cursus worden gegeven aan betrokkene.

Mindspring zal gegevens kunnen delen met de navolgende categorieën van ontvangers:

  • Behandelaars van betrokkene of (medisch) adviseurs, alleen met toestemming van betrokkene
  • Boekhouding van Mindspring, ter uitvoering van wettelijke plicht

Bewaartermijnen

In de situatie dat een behandelovereenkomst tot stand komt zullen de gegevens tot 15 jaar nadat de laatste handeling op grond van de behandelovereenkomst, waaronder handelingen met betrekking tot facturatie, heeft plaatsgevonden worden opgeslagen.

In de situatie dat geen behandelovereenkomst tot stand komt zullen de gegevens maximaal 1 jaar worden opgeslagen.

In de situatie dat gegevens worden verwerkt ten behoeve van cursussen zullen de gegevens tot maximaal 5 jaar nadat de laatste handeling met betrekking tot de cursus, waaronder handelingen met betrekking tot facturatie, heeft plaatsgevonden worden opgeslagen.

U heeft het recht de gegevens in te zien, te rectificeren, te laten wissen of over te dragen.

Ook heeft u het recht beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken of bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van oordeel bent dat in strijd wordt gehandeld met uw privacyrechten.

Mindspring maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (evaluatie van persoonlijke aspecten).